Esta         Fiesta

Anna Biernat

Click here to edit subtitle

Since Aug 2013

Regulamin:
 1. Wykupienie karnetu lub biletu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej www.esta-fiesta.pl.  Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika od stosowania się do jego postanowień.
 2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie za okazaniem ważnego karnetu lub  po opłaceniu wejściówki gotówką przed rozpoczęciem zajęć.
 3. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie, osoby które nie ukończyły 18 roku  życia mogą brać udział w zajęciach za pisemną zgodą rodzica.
 4. Ilość osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby z wykupionym karnetem przed osobami, które kupują jednorazowe wejście.
 5. Każda osoba po opłaceniu całości należności otrzymuje karnet na wybrane przez siebie zajęcia. Karnet jest imienny. Nie można go przekazać innej osobie lub użyczać zajęć z karnetu osobom trzecim.
 6. Karnety mają określoną ważność. Ważności karnetu nie można przedłużyć ze względu na nieobecność. Nie zwracamy pieniędzy za wykupione i nie wykorzystane karnety i wejściówki. Nieobecności można odrabiać na innych dostępnych zajęciach w Esta Fiesta z wcześniejszym dokonaniem rezerwacji na określone zajęcia.
 7. Szkoła tańca Esta Fiesta nie ubezpiecza Klientów od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 8. Szkoła tańca Esta Fiesta nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów na terenie miejsca zajęć oraz w szatni.
 9. Szkoła tańca Esta Fiesta zastrzega sobie prawo do zmiany w grafiku zajęć, odwołania zajęć lub zastępstwo instruktora, a także do rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu. W przypadku rozwiązania grupy przed upływem ważności karnetu, pozostałe wejścia można wykorzystać na innych, dowolnych zajęciach w Esta Fiesta.
 10. W trakcie zajęć zabrania się robienia zdjęć i filmowania. Jedynymi osobami mogącymi wykonywać zdjęcia są Właściciele oraz personel.
 11. Członkowie Szkoły wyrażają zgodę na wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych z ich wizerunkiem w celach marketingowych Szkoły Tańca Esta Fiesta.
 12. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.
 13. Wszelkie akty zniszczenia mienia należy bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi lub innym pracownikom. Sprawca szkody w mieniu zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej oraz karnej (w przypadku osoby nieletniej – rodzic lub prawny opiekun).
 14. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod numerem tel. 781033106
 15. Wszelkie sprawy nie objęte Regulaminem będą regulowane bezpośrednio przez Właścicieli.

Licensed To Teach

 • Zumba BasicZumba Basic
  License to teach regular Zumba® classes.
 • Zumba SentaoZumba Sentao
  Licensed to teach the party-like workout that incorporates chairs to improve strength, definition and endurance.
 • Zumba GoldZumba Gold
  License to teach specially designed Zumba classes for the active older adult or deconditioned participant.
 • Zumba Kids & Zumba Kids JrZumba Kids & Zumba Kids Jr
  License to teach the custom-designed kids program that blends dance-fitness routines with fun games and high-energy music.
 • Zumba Kids & Zumba Kids JrZumba Kids & Zumba Kids Jr
  License to teach the custom-designed kids program that blends dance-fitness routines with fun games and high-energy music.