Esta         Fiesta

Anna Biernat

Click here to edit subtitle

Since Aug 2013

Regulamin RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Tańca Esta Fiesta 

Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia
 • imie i nazwisko, nr.pesel, nr. dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, nr.telefonu w przypadku organizacji np. obozów tanecznych, kursów tańca.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:  Esta Fiesta Anna Biernat z siedzibą ul Pomorska 11d/10, 83-200 Starogard Gdański NIP 522051505 , z administratorem można się kontaktować po przez email: aniabiernat18@wp.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować po przez email: aniabiernat18@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu oferty szkoły tańca. Akademia Tańca nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej  Esta Fiesta Anna Biernat

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na  naszej stronie www lub w naszych  placówkach.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Esta Fiesta Anna Biernat 


Regulamin szkoły:
 1. Wykupienie karnetu lub biletu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej www.esta-fiesta.pl.  Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika od stosowania się do jego postanowień.
 2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie za okazaniem ważnego karnetu lub  po opłaceniu wejściówki gotówką przed rozpoczęciem zajęć.
 3. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie, osoby które nie ukończyły 18 roku  życia mogą brać udział w zajęciach za pisemną zgodą rodzica.
 4. Ilość osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby z wykupionym karnetem przed osobami, które kupują jednorazowe wejście.
 5. Każda osoba po opłaceniu całości należności otrzymuje karnet na wybrane przez siebie zajęcia. Karnet jest imienny. Nie można go przekazać innej osobie lub użyczać zajęć z karnetu osobom trzecim.
 6. Karnety mają określoną ważność. Ważności karnetu nie można przedłużyć ze względu na nieobecność. Nie zwracamy pieniędzy za wykupione i nie wykorzystane karnety i wejściówki. Nieobecności można odrabiać na innych dostępnych zajęciach w Esta Fiesta z wcześniejszym dokonaniem rezerwacji na określone zajęcia.
 7. Szkoła tańca Esta Fiesta nie ubezpiecza Klientów od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 8. Szkoła tańca Esta Fiesta nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów na terenie miejsca zajęć oraz w szatni.
 9. Szkoła tańca Esta Fiesta zastrzega sobie prawo do zmiany w grafiku zajęć, odwołania zajęć lub zastępstwo instruktora, a także do rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu. W przypadku rozwiązania grupy przed upływem ważności karnetu, pozostałe wejścia można wykorzystać na innych, dowolnych zajęciach w Esta Fiesta.
 10. W trakcie zajęć zabrania się robienia zdjęć i filmowania. Jedynymi osobami mogącymi wykonywać zdjęcia są Właściciele oraz personel.
 11. Członkowie Szkoły wyrażają zgodę na wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych z ich wizerunkiem w celach marketingowych Szkoły Tańca Esta Fiesta.
 12. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.
 13. Wszelkie akty zniszczenia mienia należy bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi lub innym pracownikom. Sprawca szkody w mieniu zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej oraz karnej (w przypadku osoby nieletniej – rodzic lub prawny opiekun).
 14. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod numerem tel. 781033106
 15. Wszelkie sprawy nie objęte Regulaminem będą regulowane bezpośrednio przez Właścicieli.

Licensed To Teach

 • Zumba® Basic 1Zumba® Basic 1
  Licensed to teach regular Zumba® classes.
 • Zumba Sentao®Zumba Sentao®
  Licensed to teach Zumba Sentao®.
 • Zumba Gold®Zumba Gold®
  Licensed to teach Zumba Gold®.
 • Zumba® Kids & Kids Jr.Zumba® Kids & Kids Jr.
  Licensed to teach Zumba® Kids.
 • Zumba® Kids & Kids Jr.Zumba® Kids & Kids Jr.
  Licensed to teach Zumba® Kids.